Nieuws bewoners

Afvalscheiding wijk Doornsteeg

Milieuplein
Graag willen wij u als bewoners erop wijzen dat aan het begin van de nieuwbouwwijk het milieuplein gereed is gekomen en klaar is voor gebruik. Hier kunt u het volgende type afval gescheiden aanleveren: plastic/ kunststof, papier en glas. U kunt op de afvalwijzer www.mijnafvalwijzer.nl met opgave van uw postcode en huisnummer meer informatie vinden over het gescheiden aanleveren van uw afval.

Restafval
Uw kunt uw restafval kwijt in de ondergrondse containers in de woonwijk. Hier kunt u dagelijks met een pasje uw huisvuil in doen. Er zijn er momenteel twee in gebruik in de wijk, op de locaties:

  • de Boomgaard t.o.v. nr. 35
  • en hoek Bellefleur/Sterappel.

Binnenkort wordt er ook een container geplaatst op de hoek De Boomgaard 85/ Moerbei.

Illegaal storten
In de wijk zijn twee tijdelijke aanbiedplaatsen geweest voor het aanbieden van afval, in de periode dat de voorzieningen nog niet op orde waren. Deze eind januari opgeheven omdat alle voorzieningen nu gereed zijn en er geen noodzaak meer is om dit in stand te houden. Het is daarom ook niet meer toegestaan om huisvuil aan te bieden op deze locaties. Op het illegaal storten van afval op deze locaties wordt handhavend opgetreden.

Wij hopen dat door gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen, we samen de wijk schoon kunnen houden.

Fruitbomen uitgereikt aan eerste bewoners ‘Doornsteeg’

De eerste huishoudens zijn inmiddels verhuisd naar hun nieuwe woonstek in Doornsteeg. In december 2017 ontvingen deze eerste inwoners een fruitboom om hen welkom te heten in deze groene duurzame woonwijk. Onder andere de familie Woudenberg ontving een fruitboom.

Inrichting van de openbare ruimte deelplan 1

Samen met (toekomstige) bewoners van Doornsteeg deelplan 1 is afgelopen november middels twee workshops nagedacht over de groeninrichting van de openbare ruimte. Naar aanleiding van de input uit deze workshops zijn de verschillende onderdelen uitgewerkt tot een ontwerp.

Het verslag van de workshops en het ontwerp van de groeninrichting vindt u hier:

Veel belangstelling voor Workshops inrichting speelplek en groen in Doornsteeg fase 1

Toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk Doornsteeg hebben op woensdag 25 oktober in een tweetal workshops nagedacht over het groenontwerp. Eén workshop was bedoeld voor volwassenen. En één workshop was speciaal voor kinderen, voor de speelvoorzieningen in Doornsteeg. 

Kinderworkshop
Tijdens de kinderworkshop is door de kinderen nagedacht over de inrichting van de speelplek in hun buurt. Na een korte inleiding zijn ze met allerlei knutselmateriaal aan de slag gegaan om op een ondergrond van de locatie van de speelplek hun wensen en ideeën aan te geven.

Workshop inrichting groen
Tijdens de workshop “inrichting openbaar groen” hebben ca. 50 toekomstige bewoners in groepen van ongeveer 10 personen meegedacht over de inrichting van het groen in Doornsteeg fase 1. Aan het eind van de workshop hebben de verschillende groepen de resultaten aan elkaar gepresenteerd zodat iedereen van elkaars voorkeuren en ideeën kon kennisnemen.

Vervolg
Adviesbureau Haver Droeze, die de workshops namens de gemeente heeft begeleid gaat met de input aan de slag om uiteindelijk te komen tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte in Doornsteeg fase 1.

Denk mee over groen in uw buurt

Op woensdag 25 oktober a.s. organiseert de gemeente Nijkerk samen met adviesbureau Haver Droeze twee workshops met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte in de eerste fase van Doornsteeg.

Workshop ontwerpen speelplek (voor kinderen)
Voor de nieuwe speelplek zijn wij op zoek naar ideeën. En aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan de kinderen die (straks) in de buurt komen wonen. Daarom zijn je kinderen van harte welkom op 25 oktober tijdens een workshop om te laten zien hoe hun leukste speelplek eruit ziet.

Datum: woensdag 25 oktober 2017
Tijd: van 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Christelijke Basisschool Holk, Galjoen 71-73 in Nijkerk
Aanmelden: Meld je kinderen uiterlijk 20 oktober 2017 aan bij gemeente@nijkerk.eu t.a.v. Desiree Honing.
 

Workshop groenontwerp (voor volwassenen)
Een aantrekkelijke, veilige en duurzame omgeving; dát is ons uitgangspunt bij het ontwerpen en inrichten van de groenvoorzieningen in Doornsteeg.
Voor deze workshop willen we graag samen met u kijken hoe we de verschillende groenzones in de wijk vorm kunnen geven. Graag horen wij tijdens deze bijeenkomst uw ideeën hiervoor. 

Datum: woensdag 25 oktober 2017
Tijd: van 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Christelijke Basisschool Holk, Galjoen 71-73 in Nijkerk
Aanmelden: Meld u uiterlijk 20 oktober 2017 via gemeente@nijkerk.eu t.a.v. Desiree Honing.

Nu mogelijk in Doornsteeg: gratis stroom van de zon!

Wilt u als (toekomstige) bewoner van Doornsteeg naar energieneutraal? Maar liever geen zonnepanelen op uw eigen dak? Dan is ‘Zon op Nijkerk’ er voor u! ‘Zon op Nijkerk’ biedt bewoners van Doornsteeg de mogelijkheid om zonnepanelen op andermans dak te plaatsen. Daar kunt u veel mee besparen en draagt u bij aan een beter milieu. 

Wilt u hier meer over weten? Kom dan op maandagavond 20 november om 20.00 uur naar de informatieavond in het stadhuis van Nijkerk. Op deze avond vertellen ‘Zon op Nijkerk’ en de gemeente Nijkerk u er alles over.

Duurzaam groengas voor nieuwbouwwijk Doornsteeg

Waterschap Vallei en Veluwe en vier foodbedrijven uit Nijkerk en omgeving onderzoeken of het mogelijk is groengas te gaan leveren aan de bewoners van de nieuwe wijk Doornsteeg. Onderzocht wordt of het afvalwater en slib (reststromen) van bedrijven apart ingezameld kan worden in een speciale biovergister. Daarnaast wordt onderzocht of er ook nieuwe sanitatie kan worden toegepast in deze woonwijk, een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en te verwerken. Wethouder Wim van Veelen namens de gemeente Nijkerk en Bert van Vreeswijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 29 juni 2017 een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking op dit gebied te bekrachtigen.

Na afronding van de eerste fase van het haalbaarsonderzoek wordt naar verwachting in oktober 2017 een intentieovereenkomst getekend tussen de betreffende Nijkerkse bedrijven en waterschap Vallei en Veluwe. Hierin worden ondermeer de intenties vastgelegd rond reststroomlevering (door de bedrijven) en reststroomafname (door het Waterschap). Ook is in deze overeenkomst opgenomen dat de gemeente preferente afnemer is van het beschikbaar komende groengas voor Doornsteeg.

Hoe werkt het?
Het afvalwater (reststromen) van de foodbedrijven wordt separaat ingezameld en via (deels nieuwe) persleidingen aangevoerd naar de biovergister op het zuiveringsterrein van het waterschap. In Doornsteeg worden in de woningen vacuümtoiletten geplaatst en een voedselrestenvermaler in de spoelbak van de keuken gemonteerd. Het water uit de toiletspoelingen (ontlasting en urine) en het vermalen groente- en fruitafval worden gescheiden ingezameld en zo geconcentreerd mogelijk afgevoerd naar de biovergister van het waterschap.  Hier wordt vervolgens groengas geproduceerd wat teruggeleverd wordt aan de woningen. Met de toepassing van nieuwe sanitatie kunnen grondstoffen worden teruggewonnen en specifieke probleemstoffen zoals hormonen en medicijnresten effectiever en kostenefficiënter worden verwijderd.

Planning
De eerste resultaten van de business case voor de groengasproductie door het Waterschap en de foodbedrijven worden begin 2018 verwacht. Medio 2018 is er meer duidelijkheid over de haalbaarheid van groengas voor Doornsteeg. Dit is een jaar later dan oorspronkelijk verwacht, maar door complexe technologische aspecten rond het goed blijven functioneren van de huidige zuivering, complexe vervolgonderzoeken en een onderzoek naar de vereiste aanpassingen van de huidige RWZI hebben tot enige vertraging geleid. Waterschap Vallei en Veluwe, de trekker en initiator van de onderzoeken, heeft het volste vertrouwen deze planning te kunnen halen.

Foto: Bert van Vreeswijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe (L) en wethouder Wim van Veelen, gemeente Nijkerk (R)