Nieuws bewoners

Verkeershinder Arkemheenweg t.h.v. rotonde nieuwbouwwijk Doornsteeg

De nieuwbouwwijk Doornsteeg en de fietstunnels zijn zo goed als gereed en het bouwverkeer neemt met de dag af. Daardoor is er nu gelegenheid om de rotonde bij de ingang van de woonwijk en een resterend gedeelte van de Arkemheenweg (tussen de rotonde N301 en de Tabaksplanter) te voorzien van een nieuwe geluidreducerende asfaltdeklaag.

Aanbrengen nieuwe asfalt
De gemeente Nijkerk heeft aan aannemer KWS infra opdracht verleende om de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer voert de voorbereidende werkzaamheden deels op woensdag 10 juli 2019 overdag uit. Aansluitend brengt de aannemer in de avond en nacht het nieuwe asfalt op de Arkemheenweg en de rotonde aan. De werkzaamheden in de avond en nachturen kunnen enige geluidshinder opleveren.

Verkeersstromen overdag
Overdag begeleiden verkeersregelaars het verkeer langs de werkzaamheden. Dit kan enige vertraging opleveren in de doorstroming van het verkeer.

Bereikbaarheid woonwijk Doornsteeg
Op woensdagavond 10 juli 2019 en de in de nacht naar donderdag 11 juli 2019 kunnen de bewoners de woonwijk aan de achterzijde in en uit rijden over de weg Doornsteeg en de Holkerweg.

Info
Heeft u vragen over de voorgenomen maatregel en de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Gerbrand Lopers van team operationeel beheer. U kunt Gerbrand bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk, 14 033 of door een email te sturen aan gemeente@nijkerk.eu.

 

Denk mee over de Beektuin - wijkmanifestatie op 26 juni

Voor de centrale Beektuin in Doornsteeg zijn we op zoek naar ideeën voor het ontwerp. Dat kunnen we natuurlijk het beste vragen aan de bewoners die er straks gebruik van gaan maken. Denk daarom mee over de Beektuin tijdens de wijkmanifestatie Doornsteeg op 26 juni 2019. 

Tijdens de wijkmanifestatie Doornsteeg is bij verschillende stands te zien wat er allemaal kan in de Beektuin, maar ook wat er in uw eigen tuin mogelijk is. Bij enkele themastands kunnen voorkeuren en wensen aangegeven worden voor de inrichting van de Beektuin. Verder zijn er voor kinderen leuke natuurworkshops, maak zelf een natuurarmbandje of een bloemzaadbom. Of ga op avontuur om waterinsecten te spotten. 

Kom ook naar de wijkmanifestatie op woensdag 26 juni 2019 op het nieuwe Scoutingterrein (bereikbaar via de bouwweg aan de rotonde Bunschoterweg-Arkemheemweg). Van 15:00 tot 19:00 uur maken we er samen een feest van.

Feestelijke opening fietstunnel bij woonwijk Doornsteeg

De nieuwbouwwijk Doornsteeg in Nijkerk groeit. Om te zorgen voor een goede verbinding met het centrum van Nijkerk en aan te sluiten op de aanwezige fietsstructuur zijn er twee fietstunnels gerealiseerd. Deze tunnels liggen onder de Ambachtsstraat/N301 en de Arkemheenweg. Op vrijdag 5 april is de tunnel onder de Ambachtstraat feestelijk geopend. 

Kinderen van groep 5 van basisschool de Holk onthulde het naambordje. Daarna fietsten zij samen met wethouder Wim Oosterwijk en Erik Kijlstra van Reimert Bouw en Infrastructuur door de tunnel. “Wij zijn heel blij met beide tunnels. Dankzij de groene uitstraling en het open perspectief passen ze mooi in de omgeving. Zo bouwen wij verder aan goede fietsverbindingen in onze gemeente. Dit is goed voor de woonwijk Doornsteeg, de binnenstad en de verkeersveiligheid”, aldus wethouder Wim Oosterwijk.

Het doel was om het ruimtelijke effect van de tunnels voor de omgeving zo klein mogelijk te maken. Door op bepaalde punten de muurhoogte te beperken en groene taluds te gebruiken, passen ze goed in de landschappelijke structuur van de wijk. Binnen een jaar heeft Reimert Bouw en Infrastructuur beide tunnels gemaakt. De tunnel onder de Arkemheenweg is ook bijna klaar. De verwachting is dat deze medio mei 2019 open gaat.

Inloopbijeenkomst nieuwbouwwijk Doornsteeg fase 2

Op maandag 11 februari a.s. is er in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over de woonwijk Doornsteeg fase 2.

Fase 1 Doornsteeg is nagenoeg gereed en alle woningen zijn verkocht. De tijd is aangebroken om Fase 2 te gaan ontwikkelen. De afgelopen maanden zijn de eerste stappen genomen om de realisatie van Doornsteeg Fase 2 mogelijk te maken. Heeft u interesse in fase 2 van de woonwijk Doornsteeg, dan bent u van harte welkom. U krijgt tijdens de inloopbijeenkomst meer informatie over het plan en inzage in de schetsontwerpen van de eerste woningen.

Datum: maandag 11 februari 2019
Locatie: Stadhuis Nijkerk
Tijd: van 19.00 – 20.30 uur

Start werkzaamheden fietstunnels

Vanaf 17 september 2018 starten de werkzaamheden voor de realisatie van de fietstunnels aan de Arkemheenweg en de Ambachtsstraat.

Van 5 t/m 10 november 2018 is de Arkemheenweg afgesloten en van 19 t/m 24 november 2018 is de Ambachtsstraat afgelsoten. Bekijk hier de situatietekeningen.

De fietstunnels worden naar verwachting 15 maart 2019 opgeleverd. 

Klik hier om de ontwerpen van de fietstunnels te bekijken.  

Opruimen hondenpoep in Doornsteeg

Hondenpoep is één van de oorzaken van het vervuilen van straten, speeltuinen, plantsoenen en parken. Om hondenbezitters te ondersteunen bij de opruimplicht plaatst de gemeente speciale hondenpoepbakken (DepoDogs) in de woonwijk Doorsteeg. Lees hier de flyer met meer informatie over de DepoDogs.

Afvalinzameling in Doornsteeg

Het restafval kunt u kwijt ondergrondse containers in de woonwijk. Er zijn momenteel twee locaties in gebruik:

1.    De Boomgaard t.o.v. nr. 35
2.    Hoek Bellefleur / Sterappel

De overige locaties worden:
3.    Hoek Moerbei / Boomgaard 85 (binnenkort geplaatst)
4.    De Boomgaard 1 / appartementencomplex (later dit jaar)
5.    Perzik 29 / appartementencomplex (plaatsing n.t.b.)

Lees hier meer over afvalinzameling in Doornsteeg.

Verzoek om niet te parkeren op de Doornsteeg

De Doornsteeg is bedoeld als ontsluitingsweg voor de bestaande bewoners. Het stedenbouwkundig plan m.b.t. de nieuwe woonwijk is zo ingericht dat het bewonersverkeer niet via de Doornsteeg verloopt. Mede ook om het landschappelijke karakter van de Doornsteeg te behouden. De weg moet de uitstraling behouden van een landweg, met een smal profiel, bomen en een greppel langs de weg.

Op dit moment wordt op de Doornsteeg veelvuldig geparkeerd door bezoekers en/of bewoners. Dit levert niet alleen overlast op voor bestaande bewoners, maar kan ook belemmerend werken voor hulpdiensten en bijvoorbeeld het ophalen van huishoudelijk afval. Recent zijn er daarom borden geplaatst om aan te geven dat dit niet de bedoeling is. Graag roepen we u op om u auto gewoon op de daarvoor aangewezen parkeerplekken in de woonwijk neer te zetten.

Inrichting groen en openbare ruimte

Tijdelijk speelveld in Doornsteeg

De definitieve inrichting van de speelvoorziening laat nog even op zich wachten. Daarom wordt eind mei/begin juni 2018 de ‘groene slinger’ (in het midden van het plangebied) met gras ingezaaid en kan dit tijdelijk gebruikt worden als speelveld/trapveld. Het overige groen zal in het najaar worden aangeplant.

Bruggen en inrichting woonstraten

brugOver de watergang langs de Boomgaard worden bruggen aangelegd naar de woonstraten Elstar, Kers en Framboos. De aannemer start 28 mei met de uitvoering van de werkzaamheden. De direct aanwonenden ontvangen over bereikbaarheid van hun woning nader informatie. De werkzaamheden gaan ongeveer 5 weken in beslag nemen. In deze periode zal ook begonnen worden met het definitief aanleggen van het eerste deel van de Boomgaard (vanaf het appartementencomplex tot de Aardbei).

Realisatie fietstunnels

Om nieuwbouwwijk de Doornsteeg te verbinden met bedrijventerrein Watergoor en het centrum van Nijkerk realiseert de gemeente twee fietstunnels. Eén onder de Arkemheenweg en één onder de Ambachtsstraat door. Reimert Bouw en In-frastructuur voert dit werk uit, in opdracht van de Gemeente Nijkerk. Op 17 september 2018 start de aannemer met de werkzaamheden.

Reimert Bouw houdt u via brieven en informatiebijeenkomsten op de hoogte. Ook kunt u de Reimert app downloaden waarop ook alle informatie verschijnt met betrekking tot de werkzaamheden rondom de tunnels. U kunt hiervoor onderstaande QR-codes scannen.

Voor Android:           Voor Apple:

qr-code    qr-code apple

Ontsluiting fietsverkeer

Voordat de twee fietstunnels gereed zijn voor gebruik zijn er meerdere mogelijkheden om de wijk per fiets te verlaten. Momenteel ligt er vanaf de Elstar nog een tijdelijk fietspad langs de zichtwal om op de rotonde te komen bij de Arkemheenweg. Deze komt in september te vervallen zodra er gestart gaat worden met de bouw van de fietstunnel bij de rotonde. De fietsoversteek bij de rotonde richting het industrieterrein is dan te bereiken via de bouwweg.

Twee andere mogelijkheden om de wijk te verlaten zijn via de Groenallee of via de tijdelijke asfaltweg die wordt aangelegd naast het milieuplein, dit is een gecombineerde bouwstraat/fietspad. Beide komen uit op de Doornsteeg, waar kan worden gekozen om in oostelijk richting het centrum te fietsen of in zuidwestelijke richting naar de Holkerweg.

Afvalscheiding wijk Doornsteeg

Milieuplein
Graag willen wij u als bewoners erop wijzen dat aan het begin van de nieuwbouwwijk het milieuplein gereed is gekomen en klaar is voor gebruik. Hier kunt u het volgende type afval gescheiden aanleveren: plastic/ kunststof, papier en glas. U kunt op de afvalwijzer www.mijnafvalwijzer.nl met opgave van uw postcode en huisnummer meer informatie vinden over het gescheiden aanleveren van uw afval.

Restafval
Uw kunt uw restafval kwijt in de ondergrondse containers in de woonwijk. Hier kunt u dagelijks met een pasje uw huisvuil in doen. Er zijn er momenteel twee in gebruik in de wijk, op de locaties:

  • de Boomgaard t.o.v. nr. 35
  • en hoek Bellefleur/Sterappel.

Binnenkort wordt er ook een container geplaatst op de hoek De Boomgaard 85/ Moerbei.

Illegaal storten
In de wijk zijn twee tijdelijke aanbiedplaatsen geweest voor het aanbieden van afval, in de periode dat de voorzieningen nog niet op orde waren. Deze eind januari opgeheven omdat alle voorzieningen nu gereed zijn en er geen noodzaak meer is om dit in stand te houden. Het is daarom ook niet meer toegestaan om huisvuil aan te bieden op deze locaties. Op het illegaal storten van afval op deze locaties wordt handhavend opgetreden.

Wij hopen dat door gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen, we samen de wijk schoon kunnen houden.

Fruitbomen uitgereikt aan eerste bewoners ‘Doornsteeg’

De eerste huishoudens zijn inmiddels verhuisd naar hun nieuwe woonstek in Doornsteeg. In december 2017 ontvingen deze eerste inwoners een fruitboom om hen welkom te heten in deze groene duurzame woonwijk. Onder andere de familie Woudenberg ontving een fruitboom.

Inrichting van de openbare ruimte deelplan 1

Samen met (toekomstige) bewoners van Doornsteeg deelplan 1 is afgelopen november middels twee workshops nagedacht over de groeninrichting van de openbare ruimte. Naar aanleiding van de input uit deze workshops zijn de verschillende onderdelen uitgewerkt tot een ontwerp.

Het verslag van de workshops en het ontwerp van de groeninrichting vindt u hier:

Veel belangstelling voor Workshops inrichting speelplek en groen in Doornsteeg fase 1

Toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk Doornsteeg hebben op woensdag 25 oktober in een tweetal workshops nagedacht over het groenontwerp. Eén workshop was bedoeld voor volwassenen. En één workshop was speciaal voor kinderen, voor de speelvoorzieningen in Doornsteeg. 

Kinderworkshop
Tijdens de kinderworkshop is door de kinderen nagedacht over de inrichting van de speelplek in hun buurt. Na een korte inleiding zijn ze met allerlei knutselmateriaal aan de slag gegaan om op een ondergrond van de locatie van de speelplek hun wensen en ideeën aan te geven.

Workshop inrichting groen
Tijdens de workshop “inrichting openbaar groen” hebben ca. 50 toekomstige bewoners in groepen van ongeveer 10 personen meegedacht over de inrichting van het groen in Doornsteeg fase 1. Aan het eind van de workshop hebben de verschillende groepen de resultaten aan elkaar gepresenteerd zodat iedereen van elkaars voorkeuren en ideeën kon kennisnemen.

Vervolg
Adviesbureau Haver Droeze, die de workshops namens de gemeente heeft begeleid gaat met de input aan de slag om uiteindelijk te komen tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte in Doornsteeg fase 1.

Denk mee over groen in uw buurt

Op woensdag 25 oktober a.s. organiseert de gemeente Nijkerk samen met adviesbureau Haver Droeze twee workshops met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte in de eerste fase van Doornsteeg.

Workshop ontwerpen speelplek (voor kinderen)
Voor de nieuwe speelplek zijn wij op zoek naar ideeën. En aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan de kinderen die (straks) in de buurt komen wonen. Daarom zijn je kinderen van harte welkom op 25 oktober tijdens een workshop om te laten zien hoe hun leukste speelplek eruit ziet.

Datum: woensdag 25 oktober 2017
Tijd: van 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Christelijke Basisschool Holk, Galjoen 71-73 in Nijkerk
Aanmelden: Meld je kinderen uiterlijk 20 oktober 2017 aan bij gemeente@nijkerk.eu t.a.v. Desiree Honing.
 

Workshop groenontwerp (voor volwassenen)
Een aantrekkelijke, veilige en duurzame omgeving; dát is ons uitgangspunt bij het ontwerpen en inrichten van de groenvoorzieningen in Doornsteeg.
Voor deze workshop willen we graag samen met u kijken hoe we de verschillende groenzones in de wijk vorm kunnen geven. Graag horen wij tijdens deze bijeenkomst uw ideeën hiervoor. 

Datum: woensdag 25 oktober 2017
Tijd: van 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Christelijke Basisschool Holk, Galjoen 71-73 in Nijkerk
Aanmelden: Meld u uiterlijk 20 oktober 2017 via gemeente@nijkerk.eu t.a.v. Desiree Honing.

Nu mogelijk in Doornsteeg: gratis stroom van de zon!

Wilt u als (toekomstige) bewoner van Doornsteeg naar energieneutraal? Maar liever geen zonnepanelen op uw eigen dak? Dan is ‘Zon op Nijkerk’ er voor u! ‘Zon op Nijkerk’ biedt bewoners van Doornsteeg de mogelijkheid om zonnepanelen op andermans dak te plaatsen. Daar kunt u veel mee besparen en draagt u bij aan een beter milieu. 

Wilt u hier meer over weten? Kom dan op maandagavond 20 november om 20.00 uur naar de informatieavond in het stadhuis van Nijkerk. Op deze avond vertellen ‘Zon op Nijkerk’ en de gemeente Nijkerk u er alles over.

Duurzaam groengas voor nieuwbouwwijk Doornsteeg

Waterschap Vallei en Veluwe en vier foodbedrijven uit Nijkerk en omgeving onderzoeken of het mogelijk is groengas te gaan leveren aan de bewoners van de nieuwe wijk Doornsteeg. Onderzocht wordt of het afvalwater en slib (reststromen) van bedrijven apart ingezameld kan worden in een speciale biovergister. Daarnaast wordt onderzocht of er ook nieuwe sanitatie kan worden toegepast in deze woonwijk, een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en te verwerken. Wethouder Wim van Veelen namens de gemeente Nijkerk en Bert van Vreeswijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 29 juni 2017 een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking op dit gebied te bekrachtigen.

Na afronding van de eerste fase van het haalbaarsonderzoek wordt naar verwachting in oktober 2017 een intentieovereenkomst getekend tussen de betreffende Nijkerkse bedrijven en waterschap Vallei en Veluwe. Hierin worden ondermeer de intenties vastgelegd rond reststroomlevering (door de bedrijven) en reststroomafname (door het Waterschap). Ook is in deze overeenkomst opgenomen dat de gemeente preferente afnemer is van het beschikbaar komende groengas voor Doornsteeg.

Hoe werkt het?
Het afvalwater (reststromen) van de foodbedrijven wordt separaat ingezameld en via (deels nieuwe) persleidingen aangevoerd naar de biovergister op het zuiveringsterrein van het waterschap. In Doornsteeg worden in de woningen vacuümtoiletten geplaatst en een voedselrestenvermaler in de spoelbak van de keuken gemonteerd. Het water uit de toiletspoelingen (ontlasting en urine) en het vermalen groente- en fruitafval worden gescheiden ingezameld en zo geconcentreerd mogelijk afgevoerd naar de biovergister van het waterschap.  Hier wordt vervolgens groengas geproduceerd wat teruggeleverd wordt aan de woningen. Met de toepassing van nieuwe sanitatie kunnen grondstoffen worden teruggewonnen en specifieke probleemstoffen zoals hormonen en medicijnresten effectiever en kostenefficiënter worden verwijderd.

Planning
De eerste resultaten van de business case voor de groengasproductie door het Waterschap en de foodbedrijven worden begin 2018 verwacht. Medio 2018 is er meer duidelijkheid over de haalbaarheid van groengas voor Doornsteeg. Dit is een jaar later dan oorspronkelijk verwacht, maar door complexe technologische aspecten rond het goed blijven functioneren van de huidige zuivering, complexe vervolgonderzoeken en een onderzoek naar de vereiste aanpassingen van de huidige RWZI hebben tot enige vertraging geleid. Waterschap Vallei en Veluwe, de trekker en initiator van de onderzoeken, heeft het volste vertrouwen deze planning te kunnen halen.

Foto: Bert van Vreeswijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe (L) en wethouder Wim van Veelen, gemeente Nijkerk (R)