Duurzame inrichting van de openbare ruimte

De openbare ruimte van Doornsteeg wordt zo duurzaam mogelijk ingericht. Er worden duurzame materialen toegepast, er komt straatverlichting met LED-lampen en er wordt maximaal ingezet op waterberging om de steeds intensiever wordende regenbuien goed te kunnen bergen.

Ook komt er een voor Nijkerk nieuw systeem van afvalinzameling. Zo wordt aan de woning alleen nog groenafval opgehaald. Het restafval wordt ingezameld in containers in de wijk. Al het papier, karton, plastic, glas wordt ingezameld op het milieuplein bij de entree van de wijk. Hiermee wordt een hogere scheidingsgraad bereikt waardoor er beter gerecycled kan worden.Inrichting van de openbare ruimte deelplan 2

Vanaf november 2019 is gestart met het bouwrijpmaken van fase 2. Deze werkzaamheden verlopen tot nu toe voorspoedig. De verwachting is dat het bouwrijpmaken begin april 2020 gereed is.

 

Inrichting van de openbare ruimte deelplan 1

Samen met (toekomstige) bewoners van Doornsteeg deelplan 1 is middels twee workshops nagedacht over de groeninrichting van de openbare ruimte. N.a.v. de input uit deze workshops zijn  de verschillende onderdelen uitgewerkt tot een ontwerp.

Het verslag van de workshops en het ontwerp van de groeninrichting vindt u hier:

Opruimen hondenpoep

Hondenpoep is één van de oorzaken van het vervuilen van straten, speeltuinen, plantsoenen en parken. Om hondenbezitters te ondersteunen bij de opruimplicht plaatst de gemeente speciale hondenpoepbakken (DepoDogs) in de woonwijk Doorsteeg. Lees hier de flyer met meer informatie over de DepoDogs.